Comunicat de presă nr 53 /01.11.2023 Rezultate acțiuni de verificare – Campanie GPL

În conformitate cu Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 133 din 29.08.2023 privind dispunerea de măsuri organizatorice și de coordonare pentru eficientizarea acțiunilor de control la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și în baza art. 275 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Prefectul Județului Brăila, Iulian TIMOFEI a emis Ordinul Prefectului nr. 253 din 29.08.2023 privind constituirea de comisii mixte pentru efectuarea de controale la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL).

În această comisie au fost cooptați reprezentanți din partea structurilor locale/regionale ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (CNCIR), Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea Brăila, Inspectoratului de Poliție Județean, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală – ANAF, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Autorității Vamale Române, Autorității Rutiere Române, Agenției pentru Protecția Mediului.

Potrivit datelor centralizate, în cadrul acestei campanii au fost efectuate 322 controale, la un număr de 45 agenți economici pentru 77 puncte de lucru, precum și la 4 instituții publice (unități de învățământ, centre rezidențiale, primărie – toate din mediul rural) și o entitate de tip ONG (centru rezidențial).

În urma deficiențelor sau disfuncționalităților și neregulilor constatate, instituțiile implicate în această campanie, pe linia de competență a fiecăreia, au aplicat în total un număr de 113 amenzi în cuantum de 910.300 lei și 216 avertismente. De asemenea, au dispus măsura interzicerii funcționării în cazul a 8 puncte de lucru aparținând 6 agenți economici și suspendarea activității de comercializare (timp de 1 lună) pentru 2 agenți economici.

Conform datelor furnizate de către instituțiile implicate în cadrul aceste campanii, sancțiunile au fost aplicate astfel:
ISU Dunărea Brăila – 25 amenzi în cuantum de 230.500 lei și 145 avertismente pentru nereguli precum neobținerea autorizației de securitate la incendiu pentru instalația de alimentare a consumatorilor cu GPL, nerespectarea distanței de siguranță între skid gpl și linia electrică de joasă tensiune, sau între skid gpl și vecinătăți, continuarea activității fără autorizație de securitate la incendiu, depozitarea necorespunzătoare a unor materiale combustibile, neconstituirea serviciului privat pentru situații de urgență la nivelul punctului de lucru, efectuarea sarcinilor de serviciu de către personalul care deservește fără echipament de protecție corespunzător, nu se asigura funcționarea la parametri proiectați a hidrantului exterior aferent stației de distribuție, pompele de distribuție carburanți nu erau protejate împotriva lovirii accidentale de către mijloacele auto care intră la alimentat, lipsa autorizației de securitate la incendiu
Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) – 23 amenzi în cuantum de 98.000 lei pentru nereguli precum neîntocmirea raportului anual privind transportul de marfuri periculoase, lipsa avizului medical și psihologic pentru managerul de transport, nerespectarea timpilor de conducere și odihnă, inspecție tehnică periodică expirată, licență mașini expirată
Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) – interzicerea funcționării pentru 8 puncte de lucru aparținând unui număr de 6 agenți economici, a aplicat 2 amenzi în cuantum de 4.000 lei pentru nereguli precum AOI (Aviz obligatoriu de instalare) nu corespunde cu situația din teren, lipsă operator RSVTI (responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor), lipsă contract întreținere instalație GPL, lipsă buletin de încercare etanșeitate, lipsă proces verbal verificare supapă siguranță, lipsă talon operator umplere cericienți GPL.
Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Brăila – 10 amenzi în cuantum de 350.000 lei pentru nereguli precum lipsa autorizației de mediu pentru activitățile declarate la punctul de lucru, lipsă fișe de securitate actualizate la produsele petroliere, nu a prezentat autorizația de mediu pentru activitatea de transport carburanți, lipsă plan de prevenire a poluărilor accidentale.
Inspectoratul Teritorial de Muncă – 30 amenzi în cuantum de 69.000 lei și 60 de avertismente pentru nereguli precum instalație electrică necorespunzătoare, neinformarea ITM privind utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte, angajatorul nu ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, neîntocmirea unui regulament intern de funcționare, angajatorul nu păstrează la punctul de lucru o copie a contractelor individuale de muncă, neacordarea repaosului săptămânal, utilizatorul nu deține certificat de examinare atestat “in situ” în termen de valabilitate pentru instalația care funcționează în mediu potențial exploziv tip skid GPL monobloc, neasigurarea periodicității examinării medicale a lucrătorilor, semnalizarea necorespunzătoare a riscurilor de accidentare din stațiile PECO, inclusiv traficul rutier.
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală, Direcția Regională Antifraudă Constanța – o amendă în cuantum de 10.000 lei.
S-a constatat încălcarea prevederilor Legii nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată Legea contabilităţii art. 41 pct. 1, respectiv „deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate” efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate
Inspectoratul de Poliție Județean – 21 amenzi în cuantum de 48.800 lei și 11 avertismente pentru nerespectarea cerințelor minimale de securitate prevăzute de HG 301/2012 (seiful nu era fixat în pardoseală sau perete, sistemele de supraveghere video nu asigurau claritatea imaginii, neemitere bon fiscal la comercializarea GPL)
Autoritatea Vamalăsuspendare activitate de comercializare în cazul unui agent economic și o amendă în cuantum de 100.000 lei pentru funcționarea fără atestat de înregistrare și
suspendare activitate de comercializare în cazul unui agent economic pentru Raport inspecție tehnică rezervor GPL cu scadență depășită.

Referitor la constatările în urma verificărilor la instituțiile publice și entitățile de tip ONG, facem precizarea că acestea sunt utilizatori de GPL pentru consum propriu. În urma verificărilor nu a fost aplicată nici o amendă, doar avertismente, pentru nereguli precum: rezervorul GPL are o uzură pronunțată a stratului de protecție anticorozivă, nu se asigură verificările periodice PRAM a instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrostatice pentru recipientul de stocare, nu au fost prezentate documente justificative din care să reiasă necesitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru sistemul de alimentare cu GPL la consumatori.