Buletinul informativ

           În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public.

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea  instituției sunt disponibile aici

b) Structura organizatorică și atributiile departamentelor sunt  disponibile la rubrica organizare: ROF, organigrama

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

 • Prefect  – Iulian Timofei
 • Subprefect – Badiu Virginia-Loredana
 • Subprefect  – Fătu Dragoș-Gelu
 • funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice  –  consilier superior Maria Iorgoveanu

d) Coordonatele de contact ale instituției publice :

 • Instituția Prefectului – Județul Brăila
 • Sediu: Piața Independenței nr.1, Brăila, cod poștal 810210
 • Cabinet Prefect  – Telefon: 0239-693900, int.29001 (prin centrală) ; Fax: 0239-693737 ; Email : prefect@prefecturabraila.ro
 • Cabinet Subprefect  – Telefon: 0239-693900 (centrală) ; Fax: 0239-693737 ; Email: subprefect.bl@prefecturabraila.ro; subprefect.ab@prefecturabraila.ro
 • Cancelaria   –  Telefon: 0239-693900, int.29001 (prin centrală) ; Fax: 0239-693737 ; Email : prefect@prefecturabraila.ro
 • Telefonul cetățeanului  – 0239-615132, 0239-693900-int.29046 (prin centrală, între orele 8:00-16:30 și 0239-693957 (între orele 16:00-20:00), Fax: 0239- 693.737; 0239-615.132, E-mail: informatiipublice@prefecturabraila.ro
 • Program de funcționare:
Luni 08.00 – 16.30
Marți 08.00 – 16.30
Miercuri 08.00 – 16.30
Joi 08.00 – 16.30
Vineri 08.00 – 14.00
 • Serviciul Public Comunitar pentru  Eliberarea și Evidența a Pașapoartelor Simple Brăila – Sediu: Calea Galați nr.18 ; Telefon : 0239-612269 ; Fax: 0239-613773 ; email: pasapoarte@prefecturabraila.ro
 • Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor  Brăila – Sediu: Calea Galați nr.18 ; Telefon : 0239-612275 ; Fax: 0239-611009 ; Email: spcrpciv@prefecturabraila.ro

e) Link-ul către programul de audiențe este disponibil aici

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil sunt disponibile aici și aici

g) Link-ul către Programele și strategiile proprii  este disponibil aici

h) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 •  Lista actelor normative în baza cărora funcționează instituția
 •  Organigrama Instituției Prefectului
 •  Regulamentul de organizare și funcționare
 •  Datele de identificare a conducătorilor instituției și a celor de compartimente (nume, prenume, funcție)
 •  Bugetul instituției
 •  Bilanțul Contabil
 •  Programul de funcționare
 •  Programul de relații cu publicul
 •  Situații statistice referitoare la notificările privind actele administrative (hotărâri ale consiliilor locale și județean, dispoziții ale primarilor și președintelui consiliului județean) adoptate cu încălcarea legii
 •  Situații statistice transmise trimestrial și anual pe linie de controlul legalitații actelor
 •  Informații privind stadiul de soluționare a dosarelor având ca obiect cererile de chemare în judecată, formulate de prefectul județului împotriva actelor administrative conform prevederilor art.134 și 135 din Legea nr.215/2001
 •  Rapoarte statistice semestriale privind petițiile adresate prefecturii
 •  Informații privind proiectele de hotărâri de guvern, inițiate de instituția prefectului la solicitarea autorităților locale, instituțiilor societăților, persoanelor fizice sau din oficiu
 •  Date tehnice și statistice conform atribuțiilor prefectului privind organizarea de alegeri locale, parlamentare și prezidențiale, generale sau parțiale
 •  Date statistice privind dosarele constituite în baza Legii nr.9/1998
 •  Date privind dosarele constituite conform HG nr.64/1993 privind metodologia de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor
 •  Date privind avizele comisiei de atribuire de denumiri constituită în baza OG nr.63/2002
 •  Date și informații statistice privind aplicarea Legii nr.10/2001, respectiv:
  • Numărul imobilelor restituite în natură de autoritățile administrației publice locale
  • Numărul notificărilor înregistrate la instituția prefectului, referitoare la măsurile reparatorii prin echivalent sub formă de despăgubiri bănești
 • Programul anual al eliberării titlurilor de proprietate
 • Lista serviciilor publice deconcentrate: adresa, telefon, conducere

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:

 • Ordinele Prefectului
 • Hotărârile Colegiului Prefectural
 • Hotărârile Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
 • Hotărârile Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr.9/1998, republicată și a Legii nr.290/2003
 • Referatele privind avizul de legalitate a dispozițiilor emise de primari în temeiul Legii nr.10/2001
 • Avizele consultative și recomandările Comisiei de dialog social
 • Rapoarte și informări anuale ale prefectului
 • Actele adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale transmise pentru controlul legătitații
 • Documente supuse apostilării

j)  Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt disponibile aici

 • conform art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin Hotărârea de Guvern 123/2002, în cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducatorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația
 • conform art. 22 din Legea nr. 544/2001 și art. 36 alin. 1 din Normele Metodologice sus-mentionate, solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Excepții :

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1, următoarele informații:

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii;
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidentțale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane,    în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.