Atribuțiile subprefectului

       Pentru îndeplinirea atribuțiilor și prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de un subprefect. Numirea subprefectului se face de către Guvern. Subprefectul face parte din categoria înalților funcționari publici.
Subprefectul îndeplinește, în numele prefectului, atribuții în domeniul conducerii serviciilor publice comunitare, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
Subprefectul are următoarele atribuții principale:
a). analizarea activității desfășurate de  serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și elaborarea de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care le înaintează prefectului;
b). coordonarea activității secretariatului colegiului prefectural și urmărirea modului de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin grija secretariatului colegiului prefectural, și formularea de propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le înaintează prefectului;
c). verificarea documentației și aplicarea apostilei pe actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului   nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare;
d). asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată aupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;
e). exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu și convocarea în ședințe lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi.
În calitate de funcționar de securitate:
 1.  elaborează și supune aprobării prefectului normele interne privind protecția informațiilor clasificate, potrivit legii;
 2. întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate al Instituției Prefectului, pe baza propunerilor formulate de către toate structurile instituției și îl supune aprobării D.I.P.I./S.I.P.I., competent teritorial și prefectului, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia;
 3. coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
 4. asigură relaționarea cu D.I.P.I./S.I.P.I. pe linia protecției informațiilor clasificate;
 5. monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și modul de respectare a acestora;
 6. consiliază conducerea Instituției Prefectului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor clasificate;
 7. informează conducerea Instituției Prefectului despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri de înlăturare a acestora;
 8. acordă sprijin reprezentanților autorizați ai D.I.P.I./ S.I.P.I., potrivit competențelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate;
 9. organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații clasificate;
 10. asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la informații clasificate pentru Instituția Prefectului;
 11. actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces pentru toate structurile instituției;
 12. întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de instituție, pe clase și niveluri de secretizare;
 13. prezintă prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate și, după caz, solicită sprijin D.I.P.I./S.I.P.I.;
 14. efectuează, cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate;
 15. exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii;
 16. avizează cererile de multiplicare și procesele-verbale de distrugere a informațiilor clasificate pentru toate structurile instituției;
 17. este responsabil pentru implementarea și asigurarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;
 18. pune la dispoziție șefului Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor (C.S.T.I.C.) lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la informații clasificate deținute de personalul Instituției Prefectului;
      În lipsa prefectului, atribuțiile acestuia se asigură de către subprefect.